Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 22. apríla 2002

I riekol Hospodin Jonášovi: Či si sa právom rozhneval? O čom je naša reč, o tom je i náš život! Byť kresťanom, znamená byť slobodne disciplinovaným. Správanie kresťana nie je zo sveta, ale z Boha. Kresťan múdro využíva čas, lebo vie, že čas je vzácny tovar. V darovanom čase rastie v poznaní Krista a učí sa byť Jemu podobným. Kresťan, ktorý má Ducha Svätého, nezarmucuje Ho opilstvom, ale je Duchom naplnený. Pod vplyvom Ducha Svätého nestráca sebaovládanie, ale ho získava. Opilstvo sebakontrolu utlmuje a ešte nikomu neprinieslo radosť. Ani márnotratnému synovi z Biblie, ktorý si zobral od otca svoj podiel majetku a odišiel. Zapáčil sa mu svet, zabudol na Boha a rýchlo padol. Hodoval s priateľmi a prišiel o všetko. Skoro o holý život. Keď bol celkom dolu, spomenul si na otca a s pokorným srdcom vrátil sa k nemu. Veľkú radosť prežíval jeho otec, keď jeho stratený, mŕtvy syn ožil a vrátil sa. Ďakoval Bohu a vystrojil veľkú hostinu. Nebeský otec mal z návratu márnotratného syna ešte väčšiu radosť. “Veľká radosť býva v nebi nad jedným hriešnikom, ktorý činí pokánie” (Lukáš 15,7). Ak si aj ty prešiel takýmto návratom k nebeskému Otcovi, ďakuj Mu a chváľ Ho. Veď to sa má stať zmyslom každého, kto prešiel takouto zmenou. Nové stvorenie, nový človek nie je naplnený sťažnosťami, ale vďačnosťou a chválou. - A čo Ty? O čom je tvoja reč? O čom je tvoj čas? Je tvoja reč, darovaný čas vďakou a dobrorečením “Najvyššiemu?” Poznám veľa kresťanov, s ktorými keď sa stretnem, nikdy sa nerozlúčime bez modlitieb, chvál a spevu. Čas, ktorý sme dostali, využívame okrem iného aj na oslavu Božiu, či sme dole alebo hore. Naša myseľ, srdcia, reč je naplnená duchom radosti, za predivné skutky Pána Ježiša. Za to, že môžeme žiť ako dietky svetla. Toto je vôľa Pánova. Toto chce Boh aj od Teba.