Slovak Czech English German Polish

Utorok, 23. apríla 2002

Neboj sa, zem, jasaj a teš sa, lebo Hospodin vykonal veľkú vec. Najlepším vzorom pre rodinu je Božia láska. V dnešnej dobe sa veľmi veľa diskutuje, píše o manželských vzťahoch. O tom, ako by to malo fungovať v modernej domácnosti tretieho tisícročia. Či rodinu usmerňuje vôľa silnejšieho, či sa muž podriaďuje svojej manželke alebo ona jemu. Kto má byť hlavou rodiny. Je to volanie o pomoc, ako zachrániť rodinné zázemia, vzťahy, domácnosti, manželstvá. Mám dojem, že sa hľadá model, podľa ktorého by to zdravo a prirodzene fungovalo. - Ten najosvedčenejší model je starý už niekoľko tisícročí. Priniesol osoh a harmóniu rodine i spoločnosti. Je to Boží model, podľa ktorého je kresťanská rodina podriadená Božej vôli, Kristovi. A z toho ďalej: Žena mužovi. Deti rodičom. Autority sú na to, aby sa uznávali a ctili. Tak to žiada aj Božia láska. Podľa tohoto modelu fungujú zdravé kresťanské rodiny. Musí byť hlava a musí byť aj poslušnosť voči hlave. Boh určil, že miesto hlavy má patriť mužovi. Boh postavil muža na miesto autority. Podriadenosť neznamená to isté čo menejcennosť. Pán Ježiš je podriadený Bohu Otcovi, ale v ničom nie je menejcenný ako Boh. Žena je podriadená mužovi. To neznamená, že je v Božích a mužových očiach niečo menej. To neznamená, že by ju Boh alebo muž mal preto menej milovať. Tak ako Kristus miluje cirkev, aj mužovia nech milujú svoje ženy. Ľudský manželský vzťah našiel svoj dokonalý vzor vo vzťahu Krista a cirkvi. Ak sa budeme držať toho vzoru, naše vzťahy zažijú raj na zemi.