Slovak Czech English German Polish

Streda, 24. apríla 2002

Ruka nášho Boha bola nad nami a ochránila nás. Existuje ešte dnes rodičovská autorita podriadená Pánovi? Zdravá rodina je základom stability spoločnosti. Ale dnešná doba ukazuje, že rodičia nevedia, ako majú vychovávať svoje deti. Deti nevedia, ako sa majú správať voči rodičom. - Deti tretieho tisícročia, sú deťmi mediálnej generácie. Autoritou im nie sú rodičia, ani rodičom Trojjediný Boh, ale médiá, svet. Stredobom je technika. Na internete presurfujú za 90 sekúnd celý svet, sú všade na svete, ale nikde doma. Ovzdušie pokojného, teplého domova nepoznajú. V škole telefonujú z mobilu, napodobňujú to, čo pozorujú u dospelých. Dochádza k predčasnej strate detstva. Cez televízor sú predčasne konfrontované s problémami tohoto sveta, rastie v nich povedomie problému. Svet dospelých sa zmiešal so svetom detí. To, čo patrí dospelým, dávame deťom. Pri výchove sa s nimi nakladá ako s dospelými. Necháva sa im priestor pre vlastné rozhodovanie aj v dôležitých otázkach. Uvoľnenie rodičovskej autority začína priskoro. Dochádza k spochybneniu rolí: Kto tu vlastne koho vychováva? Z toho plynú konflikty. Za tie nie sú zodpovedné deti, ale dospelí. - Ale, je tu ešte východisko. Treba objaviť dôležitosť rodiny. Rodina sa musí stať rodinou, akou ju chcel mať Boh. A podľa prečítaného textu deti si poslúchajú rodičov, ctia si ich. Rodičia nedráždia dietky, ale vychovávajú v kázni a napomínaní Pánovom. Stredobodom ideálnej rodiny má byť viera v Boha, v ktorej a z ktorej rodina žije. Vzťahy rodiny budovať a obnovovať cez spoločné trávenie času. Spolu žiť v úcte, obnoviť hry, spievanie, čítanie biblických príbehov, spolu sa modliť, prosiť o požehnanie, navštevovať zhromaždenie, sláviť kresťanské sviatky. Dláždiť deťom cestu ku Kristovi. Tam, kde sú rodičia poslušní a podriadení Pánovi, tam aj deti majú úctu k rodičom a sú poslušní Bohu. A čo Tvoja rodina, ktorým smerom sa uberá?