Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 25. apríla 2002

Na radosť obrátim ich smútok. Oddane slúžte ako Pánovi a nie ako ľuďom. V 5.-9. verši je reč o službe. O tom, ako treba službu praktizovať. Každá služba, ktorú sa ktokoľvek odhodlá urobiť, má byť službou obetavou, dobrovoľnou, svedomitou a radostnou. Takou, do ktorej je zapojené srdce, myseľ, celá bytosť. Služba nemôže byť pokrytecká. Nemožno slúžiť len naoko, alebo len vtedy, keď sa díva šéf, aby sme získali priazeň, obdiv. Božie oči sa dívajú vždy a tie nemožno oklamať nekvalitnou službou. Služba, ktorú robíme srdcom aj dušou, neostane bez odmeny. Prijme odplatu od Pána. - Naším veľkým nedostatkom je neschopnosť jasne vidieť Ježiša Krista a predstaviť si Ho pred sebou. Žena v domácnosti môže variť tak, akoby varila pre Ježiša. Upratovať tak, akoby Ježiš prišiel ako čestný hosť. Učitelia môžu tak učiť deti, lekári liečiť pacientov, predavači obsluhovať zákazníkov, účtovníci kontrolovať knihy, sekretárky písať listy, akoby v každom prípade slúžili Ježišovi Kristovi. Čo robíte, robte ako Pánovi, nie ako ľuďom. - Dávajme si pozor ešte aj na iný extrém, aby nás služba neobrala o všetok čas, ktorý má patriť aj Pánovi.