Slovak Czech English German Polish

Piatok, 26. apríla 2002

Hospodin oznámil svoju spásu, svoju spravodlivosť zjavil pred očami národov. Jeden kresťan s Bohom je v prevahe. Apoštol Pavel nás vyzýva, aby sme čerpali energiu, moc a silu od Pána Ježiša. Nie z horoskopov a veštenia. Buďte silní v Pánovi a v sile Jeho moci. Vezmite celú výzbroj Božiu, aby ste boli schopní obstáť proti úskokom diablovým. My s Bohom dokážeme silu. Niektorí kresťania sú si veľmi sebaistí a myslia si, že si poradia bez Pánovej sily a jeho výzbroje. Ďalší si myslia, že im pomôžu horoskopy. Iní si nedôverujú a myslia, že nemajú čím prispieť k dosiahnutiu víťazstva v duchovnom boji. Jedni i druhí, i tretí sa mýlia. Bez Pánovej sily a moci sa zapotácame a padneme. V Pánovi možno nájsť silu. Pavel napomína Timotea (2.Timotejovi 2,1), aby bral silu z Božej milosti, ktorá nám patrí v Ježišovi Kristovi. - Pavel nám radí, aby sme sa obliekli do výzbroje Božej, aby sme mohli obstáť proti úskokom diabla i prekonať všetko zlo. Nestabilní kresťania, ktorí nemajú pevné zakotvenie v Kristovi, sú ľahkou korisťou pre diabla. Kresťania, ktorí sa trasú ako trstina a tráva, nedokážu vzdorovať vetru, keď začnú duť kniežatstvá a mocnosti. Pavel chce vidieť kresťanov silných a pevných aj v čase zvláštneho tlaku. Na dosiahnutie takejto kresťanskej stability je potrebná výzbroj Božia. Pavel detailne vymenúva šesť hlavných častí výzbroje vojaka: opasok, pancier na hruď, topánky, štít, prilbu a meč. Používa ich ako obrazy pravdy, spravodlivosti, dobrej správy, pokoja, viery, spasenia a Božieho slova, ktoré sú naším výstrojom v našom boji proti mocnostiam. S touto výzbrojou Božieho vojaka porazíme aj ukrutného Zlostníka, Diabla. Pretože On nenávidí pravdu, spravodlivosť, evanjelium, vieru, spasenie a Božie slovo.