Slovak Czech English German Polish

Sobota, 27. apríla 2002

Netresci ma, Hospodine, vo svojom hneve a vo svojom rozhorčení nekarhaj ma! Z trvalého kontaktu s Bohom sa dočkáš veľkých zmien ty, aj tvoj zbor. Je celkom prirodzené, že sa kresťania vytrvalo modlia k Trojjedinému Bohu a vysielajú prosby a vďaky za iných kresťanov, za ich rôzne potreby. Je celkom prirodzené, že sa veriaci ľud modlí za svojho Pastiera - kazateľa, aby im nehovoril svoje múdrosti, ale zvestoval Ježiša, v ktorom je spása. Čím viac modlitebníkov, tým lepšie pre zbor. Kde upadá záujem o modlitby, tam upadá aj duchovný, aj mravný život. Kazateľ Spurgeon bol vo svojej dobe kráľom kazateľov. Vo svojom zbore mával každý týždeň modlitebnú hodinu, na ktorú prichádzalo pravidelne 1.000 a viac modlitebníkov. Boh požehnával kresťanov, misijnú činnosť v zbore a vyznavačov Krista i zachránených pribúdalo. - Zapojil si sa aj ty do modlitebného spoločenstva svojho cirkevného zboru, modlitebného spoločenstva našej ECAV na Slovensku, ktoré vysiela prosby každú sobotu? Urob to a dočkáš sa veľkých zmien vo svojom modlitebnom živote a živote zboru. V modlitbách je sila. Prúdi z nich požehnanie. - Apoštol Pavel v tom čase, keď písal tieto slová, bol vo väzení. Cez svojho verného pomocníka Tychikosa posielal správy do Efezu, čo je s ním a čo robí. Vo svojom liste vyzýva a prosí Efezských, aby sa vytrvale modlili za všetkých kresťanov a aj za neho. Nie preto, aby bol vyslobodený, prepustený z väzenia. Ale, aby mu bola daná výslovnosť, keď otvorí ústa na zvestovanie tajomstva evanjelia. Aby hovoril otvorene, presvedčivo a spontánne, ako to potrebujú počuť kvôli svojej záchrane spoluväzni. Nechce seba vyvýšiť, ale Krista.