Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 28. apríla 2002

Môj Boh poslal svojho anjela a ten zavrel ústa levom, takže mi neublížili. Len tí, ktorí sa dali Ježišom zachrániť, budú spievať víťazné Haleluja! V Božom pláne spásy je záchrana hriešneho človeka. A záchrana z osídiel večnej smrti, do ktorej sa snaží Satan zatiahnuť každého človeka. Pán Boh sa podujal na to, aby v Ježišovi Kristovi, svojom jednorodenom Synovi, zničil moc Satanovu, vykúpil svoj ľud a daroval mu spasenie. Tí, čo sa nechali osloviť týmto Božím dielom a otvorili srdce Pánovi Ježišovi Kristovi, dostali ponuku víťazstva. Ján vo svojom videní opisuje tých, ktorí prijali ponuku a zvíťazili nad šelmou. Tí spievajú oslavnú pieseň Mojžišovu a Baránkovu v sprievode citár. Je to radostná oslava spravodlivého, svätého a vševládneho Boha, ktorému sa raz pokloní každé koleno. Tí, ktorí Ho prijali a žili v Jeho spravodlivosti, i tí, ktorí Ho odmietli. A dokonca klaňať sa Mu bude aj Satan, aj šelma. Nebude nikoho, kto by sa Mu nepoklonil. Boh vykoná spravodlivý súd nad všetkými. Tí, ktorí Mu odovzdali životy, znovuzrodení, vykúpení, tí nebudú súdení. Tí, Ho budú oslavovať pred Jeho trónom a tešiť sa v Jeho blízkosti. Táto predstava, ktorá sa raz naplní v dokonalosti, v nás vyvoláva pocit šťastia, radosti a oslavy Boha celým životom i konaním. Preto, vo všetkej múdrosti, učte a napomínajte sa žalmami, hymnami, duchovnými piesňami a vďačne spievajte v srdciach Bohu! (Kol 3,16).