Slovak Czech English German Polish

Streda, 01. mája 2002

Na pokyn Hospodinov táborili a na pokyn Hospodinov sa vydávali na cestu. Božie slovo, to nie je len konštatovanie niečoho. Božie slovo samo o sebe je činom, ktorý Boh koná. Keď Pán Boh vyjadroval svoju vôľu, použil k tomu aj anjelov. Slovo, ktoré mali zvestovať, sa vždy stalo skutočnosťou. Bolo katastrofou pre človeka, ak ho neakceptoval, nepodriadil sa mu, a bolo človeku požehnaním, ak sa mu človek podriadil v úplnej poslušnosti, nech by ono malo znieť človeku akokoľvek iracionálne. Božie slovo je platné vždy, za i proti všetkým okolnostiam. A toto Božie slovo platí aj teraz. Aj teraz ti znie slovo Pána Ježiša: Moje ovce počúvajú môj hlas. Ja ich poznám a ony ma nasledujú. Ja im dávam večný život. Bez počúvania hlasu Pána Ježiša, bez nasledovania Pána Ježiša, niet spasenia. Počúvajme aj dnes v modlitbe, čo Pán Ježiš hovorí, nasledujme Jeho vôľu, ktorú má aj dnes pre nás pripravenú. A nech by aj všetky okolnosti hovorili proti Jeho slovu, nenechajme sa nimi strhnúť, a Boh nás požehná.