Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 09. mája 2002

Vo dne mi Hospodin preukazuje milosť, v noci je mi pieseň modlitbou k Bohu môjho života. Sviatok Vstúpenia Pána Krista na nebo má za cieľ upozorniť veriaceho na to, že tento svet je len tranzitom, stanovým prístreškom, ale naša skutočná domovina je v nebesiach. Pritom nebo si nemožno predstavovať v hmotnom prevedení, ako ríšu s hradom, Božím príbytkom, ako areál vyjadrujúci dokonalosť Božieho staviteľského umenia. Nebo - Božie kráľovstvo je vláda Hospodinova, izolovaná od akéhokoľvek zla, nepokoja, nepriateľstva, pominuteľnosti a smrteľnosti. Nebo, to je pre kresťana nový život, oslobodený od všetkých exhalátov hriechu svätou golgotskou obeťou Pána Krista. To je nová etapa nového prejavu života bez všetkého, čo tu vnímame ako bolesť, utrpenie, ťažký kríž, zviazanosť s hriechom. Pán Ježiš vstupuje na nebo po vykonanom diele vykúpenia hriešneho ľudstva. Končí sa stav Jeho poníženia. Opäť získava vládu nad nebom i zemou. Môže sa stať i Pánom našich sŕdc, ak Mu zostaneme verní a prijmeme Jeho zasľúbenie, že raz i nás pritiahne k Sebe. Sviatok Vstúpenia Pána Krista na nebo stáva sa tak pre veriaceho radostnou udalosťou, lebo môže sa tešiť na plnosť života v najužšom spojení s drahým Spasiteľom.