Slovak Czech English German Polish

Sobota, 11. mája 2002

Jasajte, nebesá; zaplesaj, zem! Dajte sa do jasotu, vrchy, lebo Hospodin potešil svoj ľud a zmiloval sa nad svojimi biednymi. Melchisedek. S Hospodinom je spojená radosť. K Jeho menu sa viaže víťazstvo i záchrana. To poznal už Abrahám, keď porazil kráľov Východu, oslobodil z ich ruky synovca Lóta s rodinou. Pri návrate domov vyšiel mu v ústrety Melchisedek, kráľ Salema, (pravdepodobne Jeruzalema) a súčasne kňaz najvyššieho Boha. Ten ho požehnal a občerstvil chlebom i vínom. Melchisedeka Židia chápali ako tajomnú bytosť, ktorá nemá otca a matku, jeho dni sú bez začiatku a konca, jeho poslaním je spravodlivosť a pokoj. V pozdnom židovstve s Melchisedekom spájali túžby najvyššieho kňaza i kráľa, ktorý prinesie pokoj a odpustenie hriechov. Pisateľ listu Hebrejom oprávnene viaže osobnosť Melchisedeka na Pána Krista, vidiac v ňom uskutočňovateľa zachraňujúcich Božích zámerov nielen v prostredí židovstva, ale celého ľudstva. Ježiš Kristus, ako Boží syn, v plnosti času vstúpil do prostredia celého ľudstva v úlohe najvyššieho kňaza i kráľa, aby svojou krvou očistil nás z hriechov, priniesol spravodlivosť i pokoj tým, čo prijímajú posolstvo z neba ako dar Hospodina, milostivého Pána Boha. Kristus aj pre nás stáva sa Melchisedekom - nositeľom Božích darov spásy a záchrany. On spája i dnes všetky národy sveta v jednotu ducha vo zväzku pokoja.