Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 12. mája 2002

Ajhľa, na moje dobro bola moja veľká horkosť. Ty si zachoval môj život pred skazonosnou jamou, lebo si zahodil za seba všetky moje hriechy. Predel. Dnešná nedeľa má významné postavenie v reťazi cirkevného roka. Spája dve dôležité udalosti: vstúpenie Pána Krista na nebo a zoslanie Svätého Ducha. Za nami uzavreté dielo vykúpenia Pána Krista z misijným odkazom: Budete mi svedkami aj v Jeruzaleme, aj po celom Judsku, aj v Samárii až do posledných končín zeme. Pred nami zoslanie Svätého Ducha a s ním aj sviatok založenia cirkvi. Nová jar v dejinách ľudstva. Mocná príležitosť k znovuzrodeniu vo viere, v láske i nádeji. Svätý Duch rozohrial srdcia učeníkom. Urobil z nich horlivých apoštolov, evanjelistov a misionárov. Ovocie Svätého Ducha stále cítime v živote cirkvi ako obživujúcu miazgu, prinášajúcu živiny každej halúzke na strome cirkvi, každému veriacemu. Predstavíme si učeníkov, akí boli skleslí a bezradní po Veľkom piatku. Ako si už mysleli, že je všetko v súvislosti s Ježišovou činnosťou stratené a odsúdené k zániku. Avšak po prijatí Ducha zmocneli, získali zápal, nadšenie pre veci kráľovstva Božieho a s nevšednou horlivosťou vydávali svedectvo o ukrižovanom a vzkriesenom Kristovi. Do života vstúpila obživujúca sila pokoja, povzbudenia, nádeje. Program Pána Krista sa začal realizovať a dodnes niet tej sily, ktorá by tento najmasovejší náboženský proces zmarila alebo zabrzdila, lebo sám Duch sa prihovára za nás vzdychaním nevysloviteľným.