Slovak Czech English German Polish

Streda, 15. mája 2002

Potrescem mužov, ktorí bezstarostne sedia a v srdciach si hovoria: Hospodin neurobí ani dobré, ani zlé. Ježiš - Veľkňaz, prostredník novej zmluvy. Heslo dnešného dňa hovorí: “Kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol.” Kde stojíme my - kresťania? Odkiaľ a kde môžeme padnúť, ak si nedáme pozor? Text z listu Hebrejom nám hovorí o Ježišovi - Veľkňazovi, prostredníkovi Novej zmluvy. Môžeme teda vypadnúť zo zväzku Novej zmluvy a padnúť nanovo do zviazanosti so Starou zmluvou. O čo tu ide? Mojžiš po odchode z Egypta dostal pre Izraelcov na hore Sinai od Boha desať Božích prikázaní a potom právne predpisy, úpravy ako zhotoviť stánok svätyne a služby v nej. O prinášaní obetí, svätení sviatkov, o pokrmoch, očisťovaní, desiatkoch. Boh zasľúbil požehnanie tým, ktorí podľa toho budú žiť a zvestoval trest za neposlušnosť. To je Stará zmluva. V Ježišovi Kristovi Boh dal Novú zmluvu ľuďom. Ježiš - veľkňaz, je jej prostredníkom. Ako kedysi bol Mojžiš prostredníkom Starej zmluvy, Nová zmluva je lepšia od starej. Bola ustanovená lepšími zasľúbeniami (v.6) a je službou svätyne a pravého stánku, rozloženého Pánom a nie človekom (v.2). Držme sa pevnou vierou Pána Ježiša - prostredníka novej, lepšej zmluvy.