Slovak Czech English German Polish

Sobota, 18. mája 2002

Rozpomeň sa na svoj ľud, ktorý si si dávno získal, na svoj dedičný kmeň, ktorý si vykúpil. Ježiš - Veľkňaz - náš zástanca pred Bohom. Bez smrti Pána Ježiša na kríži a Jeho vyliatej krvi za naše hriechy nemohli by sme sa ničím očistiť od našich hriechov. Odplata za hriech je smrť. Preto dnes čítame: “Podľa zákona temer všetko sa očisťuje krvou a bez vyliatia krvi niet odpustenia” (v.22). Pán Ježiš nás však nielen očistil. On aj “vstúpil do samého neba, aby sa zjavil pred Bohom ako náš zástanca (v.24) a druhý raz sa zjaví... tým, čo Ho očakávajú pri spasení” (v.28). Prosíš Ho, aby sa ťa zastal pred Božím súdom, či čakáš a hľadáš iných zástancov? Nehľadaj iných. Pros Pána Ježiša, aby sa ťa zastal pred Bohom a Jeho spravodlivým súdom. Dôveruj Ježišovi - nášmu zástancovi pred Bohom. Jeho druhý príchod bude tak aj pre teba spasením. Nie zatratením.