Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 19. mája 2002

Hospodin ťa ustavične povedie, ukojí tvoju túžbu aj vo vyprahlom kraji. V duchovnom zmýšľaní je život a pokoj. Text nám ukazuje dvojakú orientáciu života človeka: 1.) telesnú a 2.) duchovnú. Ako sme orientovaní, ukazujú naše skutky: “Lebo tí, čo žijú podľa tela, zmýšľajú telesne, ale tí, čo žijú podľa Ducha, zmýšľajú duchovne” (v.5). Skutky tela a skutky Ducha apoštol Pavel vymenováva v liste Galaťanom v 5,19-23. Podľa toho vieme presne každý zistiť, ako sme orientovaní. - Zistiť len orientáciu, by bolo málo. Pán Boh chce viac. Aby sme nezmýšľali telesne. “Lebo telesne zmýšľať je nepriateľstvo voči Bohu”(v.7). A “tí teda, čo sú v tele, nemôžu sa ľúbiť Bohu” (v.8). T.j. nemohli by sme obstáť pre svätým a spravodlivým Bohom, keby sme zmýšľali a konali telesne. - Kresťan, človek vykúpený krvou Pána Ježiša a vierou spojený s Pánom Ježišom, nie je v tele, a nie je nepriateľ Boží: “Ak je Kristus vo vás, tak je telo mŕtve pre hriech, ale duch je živý pre spravodlivosť.” S Kristom chodíme podľa Ducha a Duch Boží prebýva v nás. Následkom takto orientovaného života človeka “je život a pokoj” (v.6b). Človek žije zmierený s Bohom a má zasľúbenie večného života (v.11).