Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 20. mája 2002

Môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy. Čo robiť? Z textu zaznieva vážna otázka. Otázka, pred ktorú stavia človeka nová skutočnosť. Ak Kristus zomrel za moje hriechy, ak bol mojou vinou pribitý na kríž, čo mám robiť, aby táto vina bola zmytá? Kristovo utrpenie a smrť je veľkým obvinením. Hovorí o našom hriechu, o našej ľahostajnosti, nevďačnosti. Do prachu zráža ľudskú pýchu a v plnej nahote ukazuje duchovnú biedu. - Pred takéto obvinenie postavil Duch Svätý ľudí, ktorí počuli Petrovu kázeň. A tí sa pýtali: Čo robiť? Pýtajme sa spolu s nimi a spolu s nimi zoberme vážne aj odpoveď: Kajajte sa! - Pokánie pomáha rozpomenúť sa na to, čo Boh pre nás v Kristovi vykonal. Naše sily, schopnosti, skutky, sú ničím bez Božej milosti. V pokore a pokání prosme, aby Duch Svätý konal v nás svoje dielo posvätenia, dal nám novú silu a aby náš život bol založený na Kristovi - ako na pevnom základe, kde môžeme bezpečne obstáť.