Slovak Czech English German Polish

Sobota, 25. mája 2002

Vynášajte spravodlivý rozsudok a dokazujte lásku a milosrdenstvo jeden druhému. Viera - veľký Boží dar. Viera v živého Boha nie je len vec názoru, ale predovšetkým vecou našej záchrany. Lebo vierou sa dá vidieť a pochopiť to, čo rozum nedokáže obsiahnuť. Viera je nesmierny dar, ktorým možno vidieť realitu Božieho konania, veľkosť a hĺbku Jeho láskavého vzťahu k nám. To dáva odvahu k neštandardným krokom a rozhodnutiam. - Apoštol menuje celý rad svedkov viery. Ľudí, ktorí vedeli, že vzťah k Bohu je dôležitejší ako čokoľvek iné a preto dokázali mnoho obetovať, ísť ťažšou cestou, prekonať mnohé prekážky. Poslušnosť Bohu im bola nadovšetko. - Ábelova úprimnosť, Henochova vernosť a Noáchova poslušnosť sú pre všetkých veriacich povzbudením do ďalších dní. - Cesta poslušnej viery odkrýva mnoho nepoznaného, napĺňa život hodnotami, ktoré sú nenahraditeľné. S vierou možno čeliť strachu, sebectvu, malomyseľnosti. Vierou možno prijímať dokonalé Božie odpustenie všetkých hriechov. Vierou možno slúžiť a hľadať nové cesty k ľuďom, ktorí nevyhnutne potrebujú pomoc. - Niet väčšieho daru nad dar viery. Je to dar, ktorý pomáha vidieť Darcu všetkého a Jeho moc, ktorá nás vedie k záchrane v podobe večného života.