Slovak Czech English German Polish

Streda, 29. mája 2002

Ak ma budete teraz skutočne poslúchať a zachovávať moju zmluvu, budete mi vlastníctvom medzi všetkými národmi, lebo celá zem je moja. Vierou získali dobré svedectvo. Od 32. verša 11. kapitoly listu Hebrejom prechádza autor od líčenia jednotlivých svedkov viery v Starej zmluve ku zhrnutiu utrpenia i víťazstva mnohých v Starej i Novej zmluve. Čo všetko museli verní Boží svedkovia pretrpieť! Až to nami otrasie. Nemohol sa ich Pán Boh zastať? V mnohých prípadoch sa ich aj zastal, a bolo to na povzbudenie cirkvi. Ale niektorých nechal vypiť kalich utrpenia až do dna. Ani Pána Ježiša, Svojho milovaného Syna, Pán Boh neušetril. Je to proti rozumu, ale krv mučeníkov vždy prinášala mohutnejší rast cirkvi. Pán Boh tu nie je nespravodlivý, a ani mučeníci to za krivdu nepokladali. Apoštol Pavel píše: “Vám sa dostalo milosti pre Krista, aby ste nielen verili v Neho, ale aj trpeli pre Neho” (Filipanom 1,29) To môže pochopiť len ten, kto má Duchom Svätým otvorený duchovný zrak. Pán Boh určite nikoho neukráti, ale bohato odmení na večnosti tých, ktorí “získali vierou dobré svedectvo”. - Nie každému sa dostane výsady trpieť pre meno Kristovo. Ale aj v našich osobných utrpeniach sú nám Boží trpiaci svedkovia veľkou posilou. Aj tu môže Pán Boh mocne zasiahnuť a zmeniť utrpenie v plesanie. Ak to však neurobí, nech sú nám posilou slová Pána Ježiša: “Avšak nie ako ja chcem, ale ako Ty” (Matúš 26,39).