Slovak Czech English German Polish

Utorok, 04. júna 2002

Keď ma bude vzývať, odpoviem mu. Vzory vo výchove. Každý, kto vychováva dieťa veľmi dobre vie, že proces duševného vývinu, osvojovania si určitých životných postojov nespočíva v tom, že sa ich dieťa vedomostne naučí ako nejakú básničku. Ono potrebuje najmä skrze ľudí, ktorých miluje, im dôveruje a si ich váži, vidieť, že tieto postoje, návyky, atď. prinášajú osoh, sú pre život dôležité a preto si ich hodno v živote osvojiť. Jednoducho povedané: výchova potrebuje vzory. Nielen v duševnom, ale aj v duchovnom vývoji človeka sú potrebné vzory. Preto pisateľ listu Hebrejom v 13. kapitole nielen vymenováva rôzne napomenutia, čím by sa mal vyznačovať život kresťana, ako nejaké poučky k osvojeniu, ale predovšetkým upozorňuje na duchovných vodcov, na vzory, ktoré sú garantom toho, že kresťanstvo nie je teoretická záležitosť, ale sa dá žiť v každej dobe v praktickom živote. Po prešľapanom chodníku sa ide ľahšie. Preto je dôležité, aby ty si mal vo svojom okolí takýto vzor cesty viery a ešte dôležitejšie je, aby si nezabudol sám byť vzorom pre svoje okolie, partnera i deti. Po príklade toho najväčšieho vzoru Ježiša Krista, ktorý je ten istý včera, dnes i naveky, pokús sa aj ty raziť cestu viery pre iných.