Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 09. júna 2002

Hospodin ma... poslal... potešiť všetkých smútiacich. Ako niesť evanjelium. Kresťania si na mnohých konferenciách lámu hlavy ako zvestovať evanjelium, aby oslovovalo ľudí. Má vôbec dnešná konzumná demoralizovaná spoločnosť záujem o duchovné veci? Možno sme aj my zažili odpoveď niektorých: s takými hlúposťami na mňa nechoď. Aj keď takéto odpovede znechucujú človeka, treba nám vedieť, že evanjeliom je osloviteľný človek v každej dobe. Podľa skúsenosti apoštola Pavla treba k neseniu evanjelia najmä dve veci. 1. osobný záujem zvestovateľa o človeka, 2. správnu metódu pri hlásaní posolstva. - 1. Podľa Pavlových slov nesmieme prinášať zvesť iba z povinnosti, ako úrad, ale dobrovoľne ako službu. Ten, komu je prinášaná zvesť, iste vycíti, či niečo hovoríme iba z povinnosti, alebo máme záujem o neho a jeho spasenie. Chladný neosobný postoj pri hlásaní evanjelia je nepresvedčivý. - 2. Zároveň je veľmi dôležitá metóda ako je zvesť nesená. Pavel hovorí: prispôsobujem sa vo zvesti tomu, čo je dotyčnému blízke. Hľadám bod nadviazania, aby posolstvo konkrétne oslovovalo a nepreletelo len ponad hlavy poslucháčov. - Skúsme si pri svojom svedectve o Ježišovi Kristovi všímať tieto apoštolove rady. Možno by sme niekedy pochopili, prečo sme boli práve odmietnutí.