Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 16. júna 2002

Bohom sa chválime deň čo deň a tvoje meno budeme chváliť naveky. Trest alebo milosť. Pre mnohých kresťanov je Stará zmluva knihou, v ktorej je veľa trestov a málo milosti. A naozaj je to tak. Všetkými knihami sa vinie neustále slovo, ktoré oznamuje národom, jednotlivcom, ale aj celému ľudstvu tresty za hriechy a neveru. A nielen oznamuje, ale tieto tresty aj tvrdo stíhali všetkých nekajúcnikov. A predsa aj v Starej zmluve je dostatok textov, ktoré hovoria, že nikdy nebolo a nebude Božím úmyslom trestať, ale naopak Boh netrpezlivo čaká, aby mohol odpustiť hriechy a znovu požehnať tých, ktorí sa k nemu obrátili celým srdcom. A to je aj obsahom 18. kapitoly z proroka Ezechiela. Tento muž, ktorý žil v babylónskom zajatí a poznal najväčšie pokorenie svojho ľudu, mohol svojim rodákom, ktorí častokrát nechápali, prečo ich stihla táto pohroma, oznámiť, že Boh im odpúšťa a kvôli hriechom ich otcov ich nechce nechať v porobe a v zatratení. Stačí len s celým srdcom a celou dušou obrátiť sa k Bohu a vrátiť sa späť do Božej náruče, ktorá je otvorená pre každého, kto činí pokánie.