Slovak Czech English German Polish

Piatok, 19. júla 2002

Hospodin je Bohom práva. Blahoslavený každý, kto na neho očakáva. Ježiš - chlieb života. “Námietka!” - zvolá na súde obhajca alebo žalobca. Vyriekne to vtedy, keď nesúhlasí so spôsobom kladenia otázok toho druhého. - Židia počúvajú obhajobu Pána Ježiša. Obhajuje a doznáva svoje poslanie na tejto zemi. Z času na čas ich niečo vyruší a majú svoje námietky - protestujú, nesúhlasia. Teraz tu je námietka proti Ježišovmu tvrdeniu, že je chlebom pre život. A poukazujú na Jeho pôvod. Niektorí z nich vedeli, odkiaľ je a videli v Ňom Jozefovho syna, toho tesára. Ale toto poznanie nikoho z nich nezachráni. Pravá viera je viera v Božieho Syna, ktorý prišiel z neba, aby spasil hriešnikov tým, že za nich zomrie. - Pán Ježiš nevenuje tejto námietke žiadnu pozornosť. On neprišiel kvôli vysvetľovaniu ľudských námietok, ktoré sú iba zádrapkou. On neprišiel, aby Ho človek vypočúval. Prišiel, aby človeku ponúkol podstatu spásy a aby ľudia pochopili Jeho vyslanie a poslanie na tejto zemi. Prišiel od Otca a prišiel, aby bol chlebom života. Prišiel od Autority tohoto sveta. Kto chce prijať Autoritu - Boha, ten prichádza ku Kristovi. Prišiel, lebo svet Ho potreboval. Podobne ako chlieb. Bez chleba je ťažko žiť. A bez Krista?