Slovak Czech English German Polish

Streda, 24. júla 2002

Hospodin povedal Mojžišovi: Kto dal ústa človeku - či nie ja, Hospodin? Teraz choď, ja budem tvojimi ústami a poučím ťa, čo máš hovoriť. Blízkosť nestačí. Začiatok dnešného odseku nám ukazuje situáciu, v ktorej sa Pán Ježiš narodil: Židia sa usilovali zabiť Ho. Odsek nám však výstižne popisuje aj zmýšľanie bratov Pána Ježiša: Jakuba, Jozefa, Šimona a Júdu (Matúš 13,55). Títo bratia vyrástli v spoločnom dome s Pánom Ježišom, a napriek tomu neverili v Neho (v.5). Vedeli o Jeho divoch a chceli, aby sa predstavil divmi aj v Jeruzaleme, ale patrili do sveta, ktorý vo svojej telesnosti je nepriateľský voči Spasiteľovi. Aj my môžeme byť “blízko” Spasiteľa - ale “blízko” nie je dosť! Byť iba “blízko” Spasiteľa - znamená byť vo svete. V jednej duchovnej piesni sa spieva: “Blízko pri cieli, tu čas tvoj je! Ježiš si srdce žiada tvoje. Anjeli čakajú, sústrasť s tebou majú. Poď, bratia vzdychajú. Ó, duša, poď!” - “Blízko pri cieli preblaženom, skoro na srdci Ježišovom. Spola obrátený, takmer zachránený, predsa nie spasený pre váhanie!”