Slovak Czech English German Polish

Streda, 07. augusta 2002

Poslúchajte môj hlas a budem vaším Bohom a vy budete mojím ľudom. Spor o Ježiša. Uzdravenie slepca od narodenia bol veľký Boží div. Mal vyvolať všeobecnú radosť a vďačnosť voči Ježišovi za Jeho skutok milosrdenstva. Miesto toho dochádza k sporu o to, kto je Ježiš. Pre farizejov bolo pohoršením, že uzdravenie sa udialo v sobotu. Prehlasujú Ježiša za bezbožníka a rušiteľa Božieho zákona. Iní bohabojnejší hovoria, že takýto skutok nemohol vykonať hriešny človek. Sám uzdravený vyznáva, že Ježiš je prorok, to znamená ten, ktorý hovorí a koná z Božieho poverenia. Nakoniec sa pýtajú na mienku rodičov uzdraveného. Rodičia vedia, že Ježiš uzdravil ich syna. Očakávali by sme, že plní vďačnosti a radosti vyjadria verejne túto svoju mienku. Miesto toho zo strachu zapierajú. Židia sa totiž uzniesli, že kto sa prizná k Ježišovi, toho vylúčia zo synagógy. Strach z nepríjemností prevládol nad pravdivým postojom. - Je smutné, keď veriaci človek, ktorý prijal od Pána mnoho požehnania, zapiera Pána. Je veľmi smutné, keď rodičia, ktorí by mali byť príkladom viery pre svoje deti, vieru zapierajú, alebo sú pre deti priamo pohoršením. Ako sa zachováme my? “Skúmajme, čo sa páči Pánovi!” Keď Pána Ježiša zapierame, to sa Mu určite nepáči. Vedzme, že si tak zahrávame priamo so svojím spasením (Marek 8,38).