Slovak Czech English German Polish

Streda, 14. augusta 2002

Veľký a všemocný je náš Pán, jeho múdrosť je nezmerná. Ježiš je pravý Boh. Ľudský rozum to nepripúšťa. Logika Židov takéto tvrdenie klasifikuje ako rúhanie sa Bohu, za ktoré podľa zákona je trest smrti ukameňovaním. Celé evanjelium podľa Jána je svedectvom o tom, že Ježiš je pravý Boh, ktorý sa na tejto zemi zjavil ako Boží Syn v ľudskom tele, aby vykúpil každé telo zo smrti večnej pre večný život. Kto tvrdí, že Pán Ježiš je len prvorodeným a nie jednorodeným Synom Božím, že po Ňom sme aj my synovia Boží s malým s, ten prekrúca svedectvo samého Pána Ježiša v uvedenom texte Písma. On sa nerúha, ale ako pravý človek, je aj pravý Boh s Otcom v jednote a rovnosti. Koná skutky, ktoré koná Otec, aby tieto skutky viedli ku viere, že On je skutočný Mesiáš, ktorý mal prísť na svet. Židia toto nemohli prijať, chceli Ho zabiť. On im však ušiel z rúk, lebo ešte neprišla Jeho hodina. Teraz odchádza za Jordán, kde mnohí v Neho uveria. Ešte i dnes je možnosť prijať a uveriť v Pána Ježiša ako Spasiteľa, ešte je čas milosti. Pán ešte chodí medzi nami a koná mocné skutky, aby sme videli a uverili. Blahoslavení sú však tí, čo nevideli a predsa uverili. Len ak vyznávame, že Pán Ježiš je Boh, smieme sa k Nemu modliť, smieme vzývať Jeho meno, ktoré je dané na spasenie všetkým ľuďom. Pred Ním ako Bohom a Pánom má sa skláňať každé koleno na nebi, na zemi i pod zemou.