Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 15. augusta 2002

Dopytujte sa na Hospodina a jeho moc, ustavične hľadajte jeho tvár! Vierohodný svedok je taký, ktorý pravdivo popisuje udalosti. Pravý svedok si nevymýšľa, nefantazíruje, nehovorí to, čo by iní chceli počuť, ale hovorí to, čo sám videl, počul, čoho sa to týka. Učeník Ján je očitý svedok toho, čo Pán Ježiš učil, robil, ako trpel, zomrel, vstal z mŕtvych a vstúpil do slávy. Jeho spisy sú pre nás cenným dokladom pravdy o Ježišovi, o Slove života, ktoré sa stalo telom a prebývalo medzi nami. V Ňom je večný život pre každého veriaceho. Svedectvo vierohodného svedka Jána je pozvaním ku viere, ku spoločenstvu s Trojjediným Bohom. Viera je z počúvania a počúvanie cez slovo Kristovo (Rimanom 10,17). Vierou sme pozvaní do spoločenstva cirkvi a zároveň vyzvaní vstúpiť do reťaze vierohodných svedkov. Prijaté svedectvo evanjelia pôsobí v živote človeka premenu a premenený človek nemôže nehovoriť o tom, čo videl, počul, čo prežil, o tom, že Pán sa nad ním zmiloval. Naše svedectvo nie je iba v slovách, ale v skutkoch praktického života. Máme úprimnú túžbu byť aj dnes vierohodnými svedkami toho, čo sme videli a počuli, čoho sa nám ruky dotýkali, o Slove života pred tými, ktorí stratili zmysel svojho života? Aj oni, aj Pán to potrebuje. Nemlčme!