Slovak Czech English German Polish

Piatok, 16. augusta 2002

Beda pastierom, ktorí pasú samých seba! Či pastieri nemajú pásť stádo? Boh je svetlo. Rozpomíname sa na obdobie, keď veriaci ľudia boli označovaní za tmárov a náboženstvo za opium ľudstva. Aj dnes je dosť zástancov tejto filozofie. Biblia tvrdí opak a má pravdu: Tmármi sú tí, ktorí nechcú mať spoločenstvo s Pánom Bohom. Ak zotrvajú vo svojej nevere, nakoniec budú vyhodení do vonkajšej tmy, kde bude plač a škrípanie zubov. Tam sa môžu ocitnúť aj takí ľudia, ktorí síce vyznávajú, že Boh je svetlo a tvrdia, že majú spoločenstvo s Ním, ale chodia vo tme a ich skutky sú zlé. - Keď Pán Ježiš prehlásil: “Ja som svetlo sveta” (Ján 8,12) a zároveň učeníkom povedal: “Vy ste svetlo sveta” (Matúš 5,14), tým chcel povedať, že oni môžu svietiť iba vtedy, ak zostanú v spoločenstve s Ním, ak Ho budú verne nasledovať. Zjednotenie s Pánom Ježišom je podmienené očisteným životom a naopak, očistený život je podmienený krvou Pána Ježiša. Kto zotrváva v spoločenstve s Bohom, ten má umožnené aj spoločenstvo cirkvi - veriacich v Pána Ježiša Krista. Ak viera nemá ovocie dobrých skutkov, nie je pravou vierou.