Slovak Czech English German Polish

Sobota, 17. augusta 2002

Neľakajte sa, ani sa ich nebojte! Hospodin, váš Boh, ktorý ide pred vami, sám bude bojovať za vás. Máme prímluvcu u Otca. Je rozdiel medzi slovom hrešiť a zhrešiť. Hreší človek, ktorý žije bez pokánia, hriech ho neznepokojuje, nemá záujem zmeniť svoj život. Dietky Božie si takto nepočínajú. Pokiaľ sú v tele, zhrešia, padnú, satan ich oklame. Ich to však trápi, robia pokánie, prichádzajú pod kríž, pod krv Pána Ježiša a prosia o odpustenie. V uvedenom texte je povzbudenie pre veriacich ľudí, aby neprepadli zúfalstvu a neistote, ak zhrešia. Majú Prímluvcu u Otca, Ježiša Krista Spravodlivého. On je obeťou zmierenia za naše hriechy i za hriechy celého sveta. Táto obeť, ktorá je dostatočná pred Bohom, nás zaväzuje žiť tak, ako žil On. Ján apoštol vedel, že nebude nikdy na úrovni svojho Majstra, že vždy zostane učeníkom, ale nikto mu nemôže uprieť vôľu žiť tak, ako žil On, jeho Majster a Pán. Pred naším duchovným zrakom je i dnes miera dokonalého života - Pán Ježiš Kristus. Porovnávajme svoj život s Jeho životom a nie so životom ľudí horších či lepších od seba. My máme žiť tak, ako žil On. Aj veľkí a svätí ľudia boli len ľudia a slabostiam boli poddaní. Ich príklad môže tiahnuť, ale nemôže byť mierou zbožnosti. Hľaďme len na Ježiša, pôvodcu a dokonávateľa viery.