Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 22. augusta 2002

Potom sa budú báť mena Hospodinovho od západu a jeho slávy od východu slnka. On sa zjavil, aby sňal hriechy. Príchod Pána Ježiša Krista, Božieho Syna a nášho Spasiteľa je absolútnym stredom ľudských dejín. Je tým bodom, v ktorom prichádza nový vek. Apoštol Pavel v Ňom vidí nové stvorenie, nový počiatok, nového Adama (1.Korinťanom 15,22). On a jedine On odstraňuje najväčšiu bariéru, ktorá bola medzi človekom a Bohom, totiž hriech. On je pôvodcom a dokonávateľom najväčšej udalosti: zmierenia. V Ňom sa ten, kto verí v Neho, stáva znovu dieťaťom Božím. Nad svetom sa znovu rozprestiera Božia láska. Toto všetko je aj výzvou pre tých, ktorí uverili: výzvou, aby to nebrali naľahko. Sú pozvaní k zápasu viery. Proti hriechu, proti zvodcom a predovšetkým proti tomu najväčšiemu zvodcovi, diablovi. Sú pozvaní, aby sa angažovali za spravodlivosť, lebo to má cenu (Zjavenie 1,6). Je dôležité si vždy znovu uvedomiť a uvedomovať, kým a čím som v Kristu. Že som nové stvorenie, nový rod, že patrím do Božej rodiny. A z toho pre mňa vyplýva aj pre dnešný deň nové správanie, nové videnie, počúvanie i konanie. Snaž sa! Ak sa ti zdá, že to nedokážeš, spomeň si na Toho, ktorý prišiel, aby maril skutky diablove. On bude tvojou silou, On je ochotný snímať bremeno hriechu i dnes.