Slovak Czech English German Polish

Utorok, 03. septembra 2002

Duch Boží ma utvoril a dych Všemohúceho ma obživuje. Kto pomôže robiť dobre? “Kto dobre činí, je z Boha”, píše apoštol Ján. Povedané inými slovami: je len jeden zdroj a prameň dobra, a tým je Boh. Mnohí z kresťanov by si radi privatizovali Pána Boha pre seba. Božie pôsobenie však prekračuje všetky hranice, aj hranice cirkvi. Aj okolo nás sú ľudia, ktorí sa nehlásia ku kresťanstvu, pritom ich život je bohatý na ovocie lásky a dobrých skutkov. Hĺbaví teológovia sa s takýmto javom vyrovnávali neúnavným štúdiom, modlitbami a rozhovormi. Obohatili náš jazyk viery o výrazy - “anonymní kresťania” a “skrytá cirkev”. Chceli tak povedať, že sú medzi nami ľudia, ktorí sa nehlásia k nám, ale ich život svedčí o tom, že sú napojení na zdroj dobra a lásky, ktorým je Boh. Veď kto môže dať človeku silu, aby miloval a odpúšťal, tvoril a obetoval sa, žil v pokore a službe pre iných? Našou úlohou však nie je skúmať životy iných, ale svoj vlastný život. Ďakujme Bohu, že sme smeli poznať zvesť evanjelia, radosť z lásky Božej, ktorá sa zjavila v Kristovi, život v nádeji večného života. Kedysi sa touto otázkou trápili i učeníci. Pán Ježiš im povedal: “kto nie je proti nám, je za nás. Lebo ktokoľvek by vás napojil čo i len čašou vody preto, že ste Kristovi, v pravde vám hovorím: neminie ho odplata.”