Slovak Czech English German Polish

Sobota, 14. septembra 2002

Hospodin má záľubu v tých, čo sa ho boja, v tých, čo sa spoliehajú na jeho milosť. Bázeň pred Bohom. Čím viac človek preniká svojím poznaním do hlbín sveta, tým viac poznáva svoju obmedzenosť. To je skúsenosť mnohých vedcov. Len plytký človek sa môže domnievať, že získa úplnú kontrolu nad tým, čo sa deje okolo neho. Kazateľ dospel k poznaniu, že “všetko, čo činí Boh, trvá na veky” a “nič k tomu pridať nemožno a nič nemožno z toho ubrať” (v.14). Toto poznanie v ňom pôsobí bázeň pred Bohom. Svet a život v ňom obsahuje mnoho nepoznaného. Nie je v našich silách, aby sme nahliadli do budúcnosti, čo i len dnešného dňa. Preto žiť v bázni pred Bohom neznamená kráčať po vopred vyznačenej jednoduchej ceste a zbierať sladké ovocie života. Bázeň pred Bohom je postoj, ktorý si naplno uvedomuje Božiu zvrchovanosť. Naše kroky a naše plány do budúcnosti nemajú byť určované pyšnou sebadôverou, ale dôverou v lásku Božiu, ktorá starostlivo bdie nad nami a ustavične nám vo svojom slove dáva poznávať svoju vôľu. To je to, čo Martin Luther hovorí vo vysvetlení Desatora, keď každé prikázanie začína vysvetľovať slovami: “Máme sa Pána Boha báť a Ho milovať...”