Slovak Czech English German Polish

Piatok, 20. septembra 2002

Chválil a velebil som večne živého, jeho vláda je večná vláda a jeho kráľovstvo je z pokolenia na pokolenie; všetci obyvatelia zeme sú pokladaní za nič. Aktívny život. Hovorí sa, že aktivita patrí k mladému veku, ale vždy to tak nebýva. Pritom sa myslí na nové veci, ktoré mladí vnášajú do života svojím elánom, myslí sa na odbúravanie starého, nepotrebného, zaostalého. Aktívny život však nemusí byť nutne spojený ani s mladým vekom, ani s elánom, ani s odbúravaním starých vecí. Kazateľ pod aktívnym životom rozumie múdrosť života. - Múdrosť, ktorá pamätá nielen na seba, ale aj na iných (v.1-2), múdrosť, ktorá sa snaží meniť tie veci života, ktoré je možné a prospešné meniť, ale ktorá sa vie uspokojiť aj s vecami, ktoré sa meniť nedajú (v.3). Múdrosť, ktorá počíta s Božím dielom a Božím vedením v živote a nikdy nejde proti nemu (v.5), múdrosť, ktorá neustáva, ale stále je činná a nepracuje len pre prítomnosť, ale aj pre budúcnosť (v.1,6). Múdrosť, ktorá nespolieha na krátky vek mladosti, nespolieha na elán a energiu mladosti, ale svoju silu čerpá z Božích prameňov. Múdrosť, ktorá chce, vie a dokáže odstraňovať denne mrzutosť srdca a odvracať zlo od svojho tela. - Aktívny život, to je tvorivý život, zameraný na budúcnosť, zameraný na blížneho, na dobro celej spoločnosti, to je život, ktorý usiluje o poznanie Božieho diela. O taký sa usilujme aj pre dnešný deň.