Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 22. septembra 2002

Povedal som: Dám pozor na svoje správanie, aby som nezhrešil jazykom. Usilujte zachovávať jednotu ducha. Neraz nás trápi rozdelenosť kresťanstva na cirkvi a cirkvičky. Najmä vtedy, ak sa to priamo dotýka nášho života. Ak máme v rodine človeka z inej cirkvi, ak naše deti uzatvoria manželstvo s členom inej cirkvi a je potrebné spolu žiť. Dá sa to vôbec? - Apoštol v liste Efezským hovorí o jednote kresťanov. Zdôrazňuje, že nejde o jednotu organizačnú, nejde o uniformitu, nejde o to, že všetci by mali byť jednakí, mať rovnaké myšlienky a názory. Apoštol dobre vie, že Boh je Bohom rozličnosti, že On je stvoriteľom sveta, v ktorom je mnoho rozličných, často odlišných, až protichodných vecí. - V Kristovej cirkvi ide o inú jednotu: jednotu ducha vo zväzku pokoja. O vnútornú jednotu. Jednotu viery v rozličnosti prejavov. Práve v rozličnosti je možné hľadanie pravdy. V nej je život tvorivý, dynamický, plný napätia, vzrušenia. To, čo nás zjednocuje, je jeden Pán, potom jedna viera v Neho a vonkajší prejav - jeden krst. - Život v rozličnosti nie je jednoduchý, žiada si vypätie. Žiada pokoru, nežnosť, trpezlivosť, znášanlivosť, jednotu ducha. Núti rozmýšľať a pokojne argumentovať. - K takej jednote v rozličnosti sme volaní aj dnes. Prežime ho tvorivo a dinamicky.