Slovak Czech English German Polish

Streda, 25. septembra 2002

Ako si vážim tvoje myšlienky, Bože, aký nesmierny je ich počet. Evanjelium pre všetkých. Od nášho narodenia nás sprevádzajú rôzne usmerňovania zo strany druhých. Rady, napomenutia, poučky. Niektoré z  nich sú nám prospešné a radi ich prijímame. Neraz vychádzajú zo životnej skúsenosti. Iné sú príliš subjektívne, hoci dobre mienené, ale predsa nie sú pravidlom pre všetkých. No neubránime sa myšlienke, že každá ľudská rada, či napomenutie môže byť chybné. A vôbec nemusí riešiť náš problém, či odpovedať na situáciu, v ktorej sa nachádzame. Existuje dnes niečo, čo sa nemení a má stálu hodnotu? Čo nie je poznačené ľudskou zlobou, sebectvom a má nám čo dať. Odpoveď je jasná: Všetko, čo je ľudské, je omylné. Apoštol Pavel hovorí, že evanjelium, ktoré hlása, nie je z človeka, ale z Boha - nemýli sa a je určené práve pre nás, pre mňa odobne. Je to dobrá, radostná správa o záchrane človeka v Ježišovi Kristovi. Dáva nám rady, napomenutia do nášho života, ktoré tiež nie vždy radi prijímame a častokrát nad nimi špekulujeme. Nie je ohraničené dobou - je nadčasové. Oslovuje každého, pretože je určené pre všetkých a pre každého osobne. Ono mení náš život, dáva nám, čo potrebujeme, je pre smädného prameňom, pre slepého svetlom, pre hladného chlebom, pre slabého silou, pre hľadajúceho cestou. Nech je pre nás tým, čo pre apoštola Pavla bol Damask - nech je pre nás viac, než akákoľvek ľudská skúsenosť či múdrosť, aby aj dnešný deň bol jedinečný, Bohom darovaný a požehnaný. Nech je dobrou zvesťou pre nás i pre iných.