Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 29. septembra 2002

Lebo som dal vodu do púšte a rieky na pustatinu, aby som napájal svoj vyvolený ľud. Anjeli - služobní duchovia. Aj slovo anjeli, aj slovo duchovia dráždi sluch dnešného človeka. Obidve kategórie si zaradil do oblasti rozprávok, neskutočného sveta, detských výmyslov a fantastických bytostí. A predsa nám Písmo Sväté jasne svedčí, že obidve tieto slová vyjadrujú veľmi skutočné a reálne veci. Anjeli nielenže skutočne existujú, ale Boh ich urobil služobnými duchmi pre nás, vykúpených ľudí, pre tých, ktorí majú zdediť spásu a večný život. (Nejde o duchov v zmysle rozprávkových strašidiel, ale v zmysle biblickom, čo je úplné iné.) Je celkom reálne, že práve na základe tohoto textu môžeme počítať s tým, že máme anjela ochrancu, že anjeli naozaj chránia deti, že chránia úprimných a verných. Smieme počítať s tým, že občas stretneme svojho anjela, prijmeme ho vo svojom byte (Hebrejom 13,1). Smieme počítať so služobnými duchmi, ktorých nám Pán Boh posiela a ktorí riešia naše zamotané veci. - Nemodlievame sa však k anjelom, ale k Otcovi nebeskému v mene Pána Ježiša Krista. - V poslednej dobe bolo vydaných viacej kníh na túto tému a odporúčam niektorú z nich prečítať. - Je naozaj dobre vedieť, že náš Pán Boh aj takýmto spôsobom bdie nad svojimi. Pamätajme aspoň na to jedno - aj anjeli sú bytosti, ktoré sú závislé od našej viery. Anjel je pri tebe. Keď veríš, keď neveríš, zatváraš mu dvere.