Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 06. októbra 2002

Zver svoju cestu Hospodinovi, dôveruj mu a on sa o všetko postará. Viera činná cez lásku, alebo skutočná zbožnosť. Kedysi dávno sa prorok Izaiáš sťažoval na svojich súčasníkov, že uctievajú Boha iba ústami, ale ich srdce je ďaleko od Neho. Toto máme mať neustále na zreteli. Vyznávanie viery ústami je nesmierne dôležité. Je nesmierne dôležité ústami oslavovať svojho Boha, rozprávať o Jeho mocných činoch. Ale pritom si musíme dávať pozor, aby naša zbožnosť nebola len zbožnosťou úst, len prázdnou zbožnosťou. - Preto má byť “ústna” viera sprevádzaná aj dobročinnosťou a zbierkami. Tak to bývalo od počiatku. Už Mojžiš ustanovil “desiatky” z príjmov. Osobne si myslím, že Pán Boh naše milodary nepotrebuje a vedel by zvestovanie evanjelia finančne zabezpečiť aj z iných zdrojov (Matúš 17,27). Ale dobročinnosť ustanovil ako potvrdenie našej viery. Ako láska ide cez žalúdok, tak viera cez peňaženku. Pritom veľmi veľa záleží na ochote a dobrovoľnosti. Milodary, dávané nasilu, kvôli ľuďom, bez lásky k Bohu, nemajú veľkú cenu. Aj dnes Boh čaká na naše prejavy viery.