Slovak Czech English German Polish

Sobota, 12. októbra 2002

Hospodinove sú stĺpy zeme a na ne položil svet. Návrat k prvej láske. Hymna lásky v 13. kapitole 1. listu Korinťanom zdôrazňuje význam lásky. Ona je viacej ako všetky dobré skutky, je viacej ako všetka múdrosť a zbožnosť, je viacej ako všetky známosti, hovorenie jazykmi ľudskými i anjelskými. Jedine láska pretrvá. - Dôraz na lásku je položený znovu v odkaze efezskému zboru: Jedno mám proti tebe, že si opustil prvú lásku. Iste, Pán vidí všetko to, čo pre neho konáme. Videl v Efeze úsilie, vytrvalosť, odpor voči zlým, vie o tom, že sú vytrvalí. Ale to všetko nie je dostatočné, ak ochabla láska. Inými slovami: Zbožnosť bez lásky je prázdna. Dokonca aj viera má význam len vtedy, ak je činná prostredníctvom lásky (Galaťanom 5,6). - Preto dbajme, aby všetko, ale úplne všetko, čo konáme, vyvieralo z nesebeckej lásky. Lebo ona je jedinou hodnotou, ktorá zostane pre večnosť. Lebo celé dejiny spásy sú o návrate lásky do ľudského srdca. Iste, sú mnohí zbožní ľudia, ktorí neustávajú v modlitbách, sú prísni v mravoch, ale - bez lásky. Keď ich stretnete, nevidíte nijaké svetlo. - Preto vracajme sa k prvej láske i v dnešný deň. Nech ona motivuje všetko naše myslenie i konanie.