Slovak Czech English German Polish

Utorok, 15. októbra 2002

On je štítom každému, kto sa k nemu utieka. Vedený Božím slovom. Človek ako bytosť nemôže existovať sám. Vytvára si rôzne spoločenstvá s inými ľuďmi a zaraďuje sa do nich. Má tam svoje miesto. Vytvára svoje vzťahy ku svetu, ktorý ho obklopuje a k ľuďom, s ktorými žije. Vďaka Božiemu obrazu, ktorý nosí každý človek v sebe a vďaka Božiemu slovu rozoznávame dobro a zlo. Zlé je všetko, čo sa protiví Božej vôli, čo (aj keď sa javí ako príjemné a vôbec nie nebezpečné) v konečnom dôsledku ničí a otupuje ľudského ducha a svedomie. Aj kresťania v Pergamone sa museli jasne postaviť proti šíriacemu sa zlu smilstva a modlárstva. Viedlo ich k tomu Božie slovo hovoriace jasne, že žiadny hriech a zlo nie je menšie či väčšie. Každý prehrešok voči Bohu, voči sebe, voči iným; každé nevykonanie dobrého, v nás narúša Boží obraz. “Kajaj sa teda!” To znamená: oľutuj svoje životné prešľapy, hľadaj pomoc u svojho nebeského Otca, ktorý ťa cez Pána Ježiša Krista povedie a bude chrániť. Dokáž sa ako človek, ktorého Božie Slovo raz neodsúdi, ale dovedie domov k nebeskému Otcovi.