Slovak Czech English German Polish

Utorok, 22. októbra 2002

Ak sa vám nepáči slúžiť Hospodinu, vyvoľte si dnes, komu chcete slúžiť. Ja však a môj dom budeme slúžiť Hospodinu. Kto je hoden? Kniha na pravici Sediaceho na tróne bola popísaná zvnútra i zvonku. Musíme mať na zreteli, že ide o knižný zvitok, nie o knihu v dnešnej podobe. Ona obsahovala Boží zámer - Božie rozhodnutie o budúcnosti cirkvi i sveta. Bola zapečatená siedmimi pečaťami, tak ako bývali zapečatené v Ríme testamenty, ktoré mohol otvoriť len ten, kto mal právo s nimi disponovať. A kto je hoden práva zlomiť pečate na knihe Božích plánov a nazrieť do nich? Takého nebolo ani na nebi, ani na zemi, ani pod zemou, nik z mocných tohoto sveta, nik z diabolských mocností temna, ani sám mocný anjel. Len jeden má také právo a takú moc: mesiášsky Kráľ, “ktorý sa podľa tela narodil z potomstva Dávidovho, podľa Ducha svätosti však svojím zmŕtvychvstaním dokázal sa mocným Synom Božím” (Rimanom 1,3-4). On nám zvestuje Božiu vôľu, ktorej konečným cieľom je spása, záchrana hriešnikov. Buď Mu za to česť, chvála a vďaka.