Slovak Czech English German Polish

Piatok, 25. októbra 2002

Nepokladaj sa za múdreho, boj sa Hospodina a vyhýbaj sa zlu. Dokedy? Táto otázka neraz znela a znie v srdciach i  z úst Božieho ľudu, keď vidí mnohé krivdy a nespravodlivosť, ktorú znášajú kresťania ako jednotlivci, či cirkev ako celok. Mnohokrát čítame túto otázku v žalmoch, mnohokrát čítame prosbu, ba výzvu: Hospodine, nemeškaj, príď, rýchlo ma vytrhni! Takéto volanie počul Ján v Zjavení od povraždených pre slovo Božie a pre svedectvo, ktoré vydávali. Veď ide o Tvoju vec, Bože, proti Tebe sa stavajú, Tvojmu dielu prekážajú. Mnohokrát aj z našich úst a sŕdc znie otázka: Dokedy? Boh stále upozorňuje, stále dáva ľuďom znamenia, že blízko je deň Jeho hnevu. Robil tak prostredníctvom prorokov, hovoril o tom Syn Boží. Napomenutím pre svet, že sa treba kajať, lebo deň Pánov je blízko, sú mnohé katastrofy, zemetrasenia, povodne, vojny a rôzne iné tragédie. Nám neprináleží vypočítavať tento termín. Je to hriešne a je to zasahovanie do Božej kompetencie. Len On sám vie, kedy a ako zasiahne. My máme činiť úprimné pokánie, aby sme nemuseli hovoriť vrchom: “Padnite na nás!” a pahorkom: “Prikryte nás!” ale aby sme našli útočište pod krídlami milosti nášho Pána a Spasiteľa.