Slovak Czech English German Polish

Sobota, 26. októbra 2002

Hospodin na nás pamätá, žehná nás. Kto obstojí. Tieto slová s otáznikom sme čítali na konci 6. kapitoly. 7.kapitola nám dáva odpoveď: Obstojí ten, kto je na čele označený ako Boží služobník. Označenie pečaťou bolo nielen známkou vlastníctva, ale aj ochrannou známkou. Obstojí teda ten, kto je Božím vlastníctvom, a tak je pod Božou ochranou. Číslo 144 000 tak, ako aj všetky čísla v Zjavení, je treba chápať symbolicky, nie doslovne, ako to robia niektoré sekty. Toto číslo znamená plnosť Božieho ľudu “z každého kmeňa i jazyka, ľudu i národa”, teda z Izraela podľa zasľúbenia, nie podľa tela. Ide aj o nás, ktorí sme sa v sviatosti Kristu svätého stali Božími deťmi, Božím vlastníctvom. Ktorí sme boli pokrstení v Krista, Krista sme obliekli a ak sme Kristovi, sme potomkovia Abrahámovi, dediči podľa zasľúbenia (Galaťanom 3,27-29). Znamenie kríža vodou krstu na našich čelách je nezmazateľné. Z Kristových rúk nás nik a nič nevytrhne, ani hrôzy posledných dní, ktoré budú pre vyvolených skrátené (Matúš 24,22). Tak obstojíme aj my. Len prosme o pomoc Ducha Svätého, aby nik z nás nemal zlé a neveriace srdce a neodpadol od živého Boha.