Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 27. októbra 2002

Mládenci ustávajú a umdlievajú, junáci sa potkýnajú a klesajú. Ale tí, čo očakávajú na Hospodina, dostávajú novú silu, vznášajú sa na krídlach ako orly, bežia, a neumdlievajú, chodia, a neustávajú. Láska k svetu? O apoštolovi Jánovi hovoríme, že je apoštolom lásky. V evanjeliu i v jeho listoch často čítame o Božej láske, ktorá sa zjavila v Pánovi Ježišovi Kristovi a ešte častejšie výzvy, aby sa ľudia navzájom milovali. Na dôkaz toho si prečítajme z 1.Jánovho 4,7-21. - Ale v našom texte sme čítali: “Nemilujte svet, ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nieto v ňom lásky k Otcovi.” Prečo ten protiklad? - Pojmom svet označujeme všetko, čo okolo seba vidíme: našu nádhernú Zem i nekonečný vesmír. Tento svet je Božím svetom, je Božím stvoriteľským dielom. My sa tu cítime doma. Naša Zem je plná Božej slávy. Boh stvoril tento svet ako dobrý (1.Mojžišova 1,31). Človeka stvoril na svoj obraz (1.Mojžišova 1,26). Ale človek zhrešil. A vinou pádu prvých ľudí došlo k zatrateniu všetkých ľudí. Skrze neposlušnosť jedného človeka mnohí sa stali hriešnymi (Rimanom 5,18-19). Preto aj apoštol Ján napísal: “Vieme, že sme z Boha, ale že celý svet je v moci toho Zlého” (1.Jánov 5,19). Pán Boh nám zjavil svoju vôľu vo svojich prikázaniach, ale my sme často neposlušní. Jeho dobré rady nevieme dodržať. Diabol nás neustále pokúša, aby sme hrešili. Je tu hriešna žiadosť sveta, žiadosť tela, žiadosť očí a pýcha života. A sú tu aj mnohé iné pokušenia, ktorým dennodenne podliehame. Môžeme sa im vzoprieť, nemusíme byť otrokmi hriechov. Preto apoštol Ján píše všetkým: deťom i rodičom, mladým i starým. Pán Ježiš Kristus trpel a umrel za naše hriechy na kríži a vstal z mŕtvych, premohol diabla i smrť, život doviedol k víťazstvu. Pre Jeho zásluhy nám je Boh milostivý a odpúšťa nám naše hriechy. Dáva nám možnosť nového života, krajšieho a zmysluplnejšieho. To je pre nás veľké evanjelium. - Dobre si pamätajme: “Svet hynie, aj jeho žiadosť hynie, ale ten, kto koná Božiu vôľu, zostáva naveky.” Pán Boh nás tak miluje, že nám dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Len Boh mohol ľuďom preukázať takúto veľkú lásku. Ďakujme Mu i dnešný deň za tento veľký dar.