Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 14. novembra 2002

Chudobnému stojí po pravici, aby ho zachránil pred tými, čo ho súdia. Živá voda. Určite budete so mnou súhlasiť, ak poviem, že voda je zázračná tekutina. Len si predstavte - na rozdiel od všetkých ostatných látok, ktoré sa tuhnutím sťahujú, voda ako jediná z látok zamrznutím zvyšuje svoj objem. Možno je nám to všetkým jasné. Ale uvedomme si tie dôsledky. Tým sa stáva ľad ľahší, ako voda, a pláva na hladine. Ak by to tak nebolo, hromadil by sa ľad na dne morí, jazier a riek a túto ľadovú hmotu by Slnko nikdy neprehrialo. Navyše, pri silných mrazoch by v takomto ľade prestal všetok život. Ak je ľad na povrchu, chráni vodu pod ním pred ďalším zamŕzaním a tak je aj pod hrubou vrstvou ľadu možný život. - V Božom slove nachádzame veľa vecí, ktoré sa nám zdajú byť až príliš fantastické. Takmer rozprávkové. Práve živá voda, či voda života je v rozprávkach často spomínaná. Spomína sa aj v Biblii. Z uvedeného by mohlo vyplývať, že k tejto knihe môžeme zaujať dva rôzne postoje. Biblia môže byť pre nás rozprávková kniha. Veď tak, ako v rozprávkach aj v Biblii sa spomína veľa nadprirodzených vecí, udalostí a bytostí. Alebo môžeme Bibliu brať ako knihu pravdy. Veď mnohé z toho, čo sa v nej píše, sa už naozaj vyplnilo. Mnohé z toho fantastického, nadprirodzeného sa naozaj stalo. A preto môžeme právom veriť a očakávať, že sa naplní všetko, čo sa v nej píše. Kto tomu verí, ten bude na vlastné oči môcť vidieť a sám sa bude môcť napiť z tej živej vody, ktorá vyviera spod trónu Pána Ježiša.