Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 24. novembra 2002

Vydal som im svoje ustanovenia a oboznámil som ich so svojimi nariadeniami, ktorých plnením človek má žiť. Božia milosť. Nádherné sú slová sumy evanjelia: Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. - Pán Boh má v sebe tak úžasnú silu lásky, že svojho jediného Syna dokázal vydať na mučenie a zavraždenie pre hriešnych ľudí. Keď si to hlbšie uvedomíme, môže nám nad týmú zastávať rozum. Veď je to nepochopiteľné. Ale to je ľudský pohľad. Mali by sme skôr vidieť to, že Boh tak urobil preto, že nepovažuje ľudí za nejakú svoju “hru na svet” a keď ho prestane baviť, zmetie figúrky zo stola a urobí si novú hru. - Keď nám Pán Boh ponúka večný život s Ním, tak sa sám zaväzuje, že bude s nami naveky On sám, že Ho skrátka neprestaneme po čase baviť. Náš svet nie je len Božou hrou. On má s nami svoje večné plány a chce, aby sme sa do nich zapojili aj my. Zapojíme sa do nich počúvaním Božej vôle. Diabol nás však ťahá na druhú stranu a chce Božie plány prekaziť. Vždy, keď nás zvedie, tak sa mu to darí. V tom je aj zakorenená naša hriešnosť. Ale našťastie - Pán Boh je milostivý. Nezavrhne nás po pár priestupkoch, ako by to mohol hocikedy urobiť. On je k nám stále zhovievavý a čaká, že budeme žiť život plný viery a lásky, že sa budeme správať podľa prikázania lásky medzi sebou, a tak budeme môcť prejsť k Nemu do nádhernej večnosti. Tešme sa na ňu už teraz a nezabudnime na slová Pána Ježiša, ktoré povedal Marte: “…kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď by umrel.”