Slovak Czech English German Polish

Utorok, 26. novembra 2002

Napravte svoje cesty a činy, a dovolím vám bývať na tomto mieste. Na Božiu lásku odpovedajme bohabojným životom! Hospodin urobil veľa pre svoj vyvolený izraelský národ. Dal mu úrodnú zem Kanaán a očakával za to poslušnosť, život podľa Jeho príkazov: lásku k Bohu a k blížnemu. Namiesto toho však ku Nemu doliehal len hluk utláčaných, ktorí volali o pomoc. Očakával ovocie svojej práce, no zbieral trpčiaky. Nám, ľudu Novej zmluvy dal Hospodin oveľa viac. Zasľúbil nám nie zemskú, ale nebeskú krajinu - šťastia, pokoja a večnej radosti. Otvoril nám brány večnosti, tým, že za nás obetoval svojho Syna, ktorý nás vykúpil. Ako však my neraz odpovedáme na tento čin dokonalej lásky? Nepohŕdame milosťou, ktorú nám Boh dáva? Pohľad do vlastného vnútra nás volá ku pokániu, ku náprave života, ku navráteniu sa z poblúdení a hriešneho spôsobu života späť na cestu za Ježišom. - Urobme tak, kým trvá čas milosti, aby sme nestratili miesta vo večnosti, ktoré išiel pripraviť Kristus všetkým svojim verným.