Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 02. decembra 2002

Spoznáte, že ja som Hospodin, váš Boh. Neboj sa, len ver! Izraelský i júdsky národ sa vytrvalo prehrešoval a konal proti Božej svätosti. Dôkazom toho bol útlak slabých, sociálny a mravný úpadok medzi ľudom, nedôvera v Božiu moc a spoliehanie sa na veľmoci, akým bola v tej dobe Asýria a Egypt, atď. Aby sa Izrael a Júdsko odvrátilo od hriechov k Bohu, a tým i k spravodlivosti, pravde a právu, prichádza na krajinu Boží súd. S touto zvesťou predstupuje Izaiáš pred svoj ľud i pred kráľa Acháza, keďže pred bránami Jeruzalema sa objavuje Recín - kráľ Sýrie a Pekach - kráľ severného Izraela. Acháza chceli donútiť vytvoriť spolu s nimi mocnú protiasýrsku koalíciu, aby tak mohli spoločne poraziť silnú Asýriu. Kráľ Acház sa ocitol v ťažkom položení, vedel, že Jeruzalem dlho nevydrží sýrsko-izraelský nátlak, a tak sa rozhodol ku kroku, ktorý mal trvalé následky. Poslal poslov s darmi k asýrskemu kráľovi a požiadal ho o pomoc. Podľa mnohých si počínal ako “realistický politik”, ale prorok Izaiáš bol inej mienky. Videl vzrastajúcu moc Asýrie a uvedomoval si, že ju nezastaví ani zoskupenie týchto troch štátov. Izaiáš varoval Acháza pred politickým manévrovaním, pretože vedel, že pomoc Asýrie bude len zdanlivá a na krátku dobu. Kráľ Acház však dôveroval viac sebe, svojej múdrosti, než Božej sile a Božím sľubom. Izaiáš ako Boží hovorca nakoniec zvestoval fakt, že ak sa ľud Júdska na čele s kráľom neobráti k Bohu, príde Boží súd nad Júdsko v podobe nadvlády Asýrie, na ktorú sa kráľ Acház tak pevne spoliehal (Izaiáš 8,6-8). Koľkokrát sme tiež podobní kráľovi Acházovi? Spoliehať sa na seba, svoje schopnosti a vlastnú múdrosť - to sa dnes vo svete nosí. Zabúdame na Pána nášho života, na to, že je tu Niekto, kto nás dokonale pozná, chápe naše starosti a rozumie našim túžbam a pocitom; kto vie, v akom položení sa práve nachádzame. Dôležité je uvedomiť si, že Boh chce byť s nami v každej situácii, nech je akákoľvek. Pán Boh je neraz iste sklamaný, že sa od Neho odvraciame, hoci On je ten, ktorý nám chce v prvom rade pomáhať, ktorý nám dáva potrebnú múdrosť a schopnosti pre život. Dnešný text nás vyzýva k dôvere v mocného, svätého a milostivého Pána. Keď Mu budeme veriť, On nás nesklame. Potrebujeme si však uvedomiť, že pýcha a namyslenosť na naše schopnosti nás k dôvere v Božiu moc nikdy nezavedú. Buďme teda pokorní, dôverujme Bohu a spoľahnime sa na Jeho pomoc i v tento deň.