Slovak Czech English German Polish

Utorok, 03. decembra 2002

Mnohí prejdú triedením, očistou a skúškou. Veriaca rodina - znamením. Izaiášove slová v tejto biblickej stati musíme stále vidieť v kontexte situácie júdského národa. V prvých troch veršoch hovorí prorok o sebe a svojich deťoch. Považuje seba aj ich za znaky pre ľud Boží. Nie je to iba trúfalosť, ani namyslenosť, keď takto prorok o sebe hovorí. Takým znamením viery ho urobil sám Hospodin. A nielen jeho, ale i celú Izaiášovu rodinu. Bol znamením viery v Hospodina, znamením nádeje, i keď všetko naokolo bolo beznádejné. Izaiáš sa nachádzal v situácii, keď málokto z ľudí, či už “obyčajných” alebo vrchnosti, dúfal v Boha. Zostať verným Bohu napriek všetkému, bolo veľkou skúškou. Izaiáš v tejto skúške obstál. Jeho odhodlané slová: “budem očakávať na Hospodina, budem dúfať v Neho”, nám trochu pripomínajú slová Mojžišovho nástupcu Józuu: “Ja však a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi!” Táto časť textu nás vedie k tomu, aby sme aj my boli podobnými znameniami od Pána Boha pre ľudí naokolo, to znamená, aby sme boli zdrojom viery, nádeje a povzbudenia práve v takých chvíľach, keď už nikto nedôveruje, nedúfa v žiadnu pomoc od Pána Boha. Dôvera v Neho sa paradoxne prejavuje vo chvíľach ťažkostí a strádania. Zároveň sa v texte stretávame i s výstražným varovaním pred hľadaním odpovedí na naše otázky u ľudí praktizujúcich veštectvo, mágiu, či iné rôzne formy okultizmu. Takíto ľudia i ľudia, ktorých ovplyvňujú, sa vedome dostávajú do kontaktu s temnými diabolskými mocnosťami, démonickými silami, ktoré ich môžu psychicky i fyzicky zruinovať, uvrhnúť do ťažkých depresívnych a úzkostných stavov. Nech sme v akýchkoľvek problémoch, neutiekajme sa k veštcom, horoskopom, či iným okultným praktikám. Prorok Izaiáš napomína svoj ľud, aby sa pýtal a hľadal odpovede u Toho, ktorý najlepšie pozná srdce človeka - u samotného Stvoriteľa neba, zeme i všetkého živého. I dnes máme možnosť čítať Božie slovo, rozmýšľať nad Jeho pravdami, komunikovať v modlitbe s nebeským Otcom, odovzdať sa v dôvere do Jeho rúk tak, ako prorok Izaiáš.