Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 05. decembra 2002

V tiesni som vzýval Hospodina a Hospodin mi odpovedal a vyslobodil ma. Výstraha zachraňuje. Prečítané prorocké slová v nás asi určite vyvolávajú obavy, či neistotu. Vina, trest, súd - to sú prosté slová, ktoré neznejú nášmu uchu príjemne. I prorok Izaiáš by bol zrejme radšej, keby mohol vykresľovať izraelský národ len v jasných farbách. Pán Boh však svojím súdom sleduje konečný cieľ, ktorým má byť uplatňovanie spravodlivosti, pravdivosti a práva. Pán Boh videl bezprávie, násilie, krivdu, klamstvo a nespravodlivosť aj voči tým najbiednejším - vdovám a sirotám. Napriek tomu sa neodťahuje od hriešneho človeka alebo od hriešneho národa, práve naopak - snaží sa ho upozorniť na hriech a dať mu čas a šancu napraviť sa. Princípom Božieho konania je nielen spravodlivosť, ktorá neberie ohľad na postavenie osoby a koná neprotekčne, nepodplatiteľne a pravdivo. Ďalšou zásadnou príčinou a pohnútkou každého Božieho konania je láska. Aj keď svojmu národu, blúdiacemu po cestách hriechu, zvestuje súd, predsa mu prejavuje trpezlivosť a dáva šancu k náprave. Napriek množstvu bezprávia, pýchy a spupnosti júdskych kráľov, Božie srdce trpezlivo čaká a odkladá súd. Preto treba slová o Božích súdoch vidieť vo svetle Božích vlastností - svätosti, spravodlivosti a lásky. Vedzme, že Boh má o nás nesmierny záujem, že v Jeho očiach sme stále vzácne a drahé bytosti. Vie o každom našom hriechu, a predsa nás miluje. Preukázal nám to v Ježišovi Kristovi, ktorý dal svoj čistý, bezhriešny život za náš pošpinený a hriešny, aby nás vytiahol z otroctva hriechov. Nech nás Jeho láska a milosť sprevádza i tento deň.