Slovak Czech English German Polish

Sobota, 07. decembra 2002

Dvojaké zlo spáchal môj ľud: opustili mňa, prameň živej vody, aby si vykopali deravé cisterny, ktoré neudržia vodu. Chceš nájsť radosť? V týchto veršoch je vyspievaný nádherný chválospev, plný vďačnosti a dôvery v Hospodina. Izaiáš vo svojich prorockých víziách videl budúce omilostenie rozptýleného Božieho ľudu a návrat zvyšku Izraela, ktorému sám Pán urobí cestu. Chválospev a vďaka je odpoveďou človeka i celého národa na prejavenú Božiu milosť a odpustenie hriechov. Tú istú, ba možno ešte väčšiu radosť môže prežívať každý, kto vie, že mu Boh cez Pána Ježiša odpustil hriechy. Izrael podľa Božích súdov spoznal, že si počínal hriešne. Hriech je bariéra, prekážka, ktorá nás vzďaľuje od čistého svätého Boha. Pán Boh to o nás vie, a preto pripravil plán záchrany v Ježišovi Kristovi. V ňom nám ponúkol oslobodenie, vytrhnutie z moci hriechu a nový život. Tento život je nový v tom, že nemusíme slúžiť hriechu, byť pod jeho mocou a vládou. I keď sme zvádzaní na hriech, v moci Ježiša Krista môžeme nad ním víťaziť. Nebudeme nikdy dokonalí. Neraz klesáme v pokušeniach, avšak v Ježišovi Kristovi máme Pána, ktorý s nami cíti a sníma z nás bremeno viny. On nám dáva radosť, potešenie a silu na každý deň. Preto sú nám slová tohto chválospevu také blízke: “Ajhľa, Boh je moja spása, dúfam a nebojím sa, lebo Hospodin je moja sila a moja pieseň. On sa mi stal spasením. S radosťou budete čerpať vodu z prameňov spásy.” Táto radosť je nezávislá na našich pocitoch, či na tom, aký máme práve deň. Odpustenie a Božia milosť je trvalý zdroj radosti, z ktorej sa môžeme tešiť celý život, a teda i dnešný deň.