Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 08. decembra 2002

Pomôž mi, Hospodine, môj Bože! Zachráň ma podľa svojho milosrdenstva! Cez súženie k vykúpeniu. Slovo evanjelium doslova znamená dobrá správa. Prečítaný evanjeliový text sa na prvé prečítanie vôbec nejaví ako dobrá, či radostná zvesť. Obraz prichádzajúceho prenasledovania a prírodných katastrof je pochmúrny. Kde v týchto slovách hľadať dobrú zvesť? Nachádzame sa v adventnom období, keď si pripomíname prvý príchod Pána Ježiša ako betlehemského dieťaťa. Zároveň je toto obdobie vhodné na to, aby sme sa zamýšľali i nad Ježišovým druhým príchodom. Priamo z Jeho úst sa dozvedáme, čo bude predchádzať Jeho príchodu. Nebuďme vydesení tým, čo sa deje, čo sa bude diať okolo nás, ale v dôvere očakávajme Kristov návrat. Keď veriaci uvidia, že sa tieto udalosti napĺňajú, budú vedieť, že návrat ich Mesiáša je blízko a môžu sa tešiť na Jeho spravodlivú a pokojnú vládu. V tom je táto zvesť radostná a evanjeliová. Hoci boli tieto slová vyslovené pred takmer dvetisíc rokmi, stále platí, že sa Pán Ježiš vráti a my potrebujeme byť pripravení - to znamená byť denne s Pánom na modlitbách a hľadať Božiu vôľu pre náš každodenný život. V našom postoji voči všetkému, čo robíme, by sa malo odrážať radostné očakávanie Kristovho návratu.