Slovak Czech English German Polish

Streda, 11. decembra 2002

Hospodin ma... poslal... vyhlásiť zajatým prepustenie na slobodu. Svet je aj pod Božím súdom. Boh je láska, ale... On je aj Sudcom, jediným a rozhodujúcim kritériom spravodlivosti a pravdy. Je Sudcom nad tými, ktorí sa spreneverili Láske (v.16.). Tam, kde človek nerešpektuje Boha a prikázania lásky, kde človek nerešpektuje svojho Stvoriteľa a koná svojvoľne, tam a vtedy sa dostáva pod Boží súd. Tento súd tvrdo postihoval, postihuje a raz definitívne postihne nielen obyvateľov zeme (v.1.-3.), nielen zemských kráľov, ale aj voje nebeské, ktoré sa spreneverili svojmu Tvorcovi a Pánovi pánov (v.21.). Bude to definitívny koniec tohto veku, bude to konečné nastolenie Božej vlády (v.23.). Pre nikoho nebude úniku (v.18.). Dnes je ešte čas milosti. V Ježišovi Kristovi dostal svet ešte poslednú šancu, príležitosť k pokániu a návratu (v.14.-16.). Využívajme čas milosti práve k pokániu a návratu, využívajme aj dobu adventu, dobu predvianočnú k sebaskúmaniu, k poznávaniu a vyznávaniu hriechov a poblúdení. Kajajme sa a vracajme sa k Hospodinu. Jednotlivci i rodiny, cirkev i národy. Aj advent je zvláštny čas milosti.